Regulamin

Regulamin korzystania z toru dla samochodów zdalnie sterowanych

Regulamin zawodów Gdańskiej Ligii Rallycross

§1 Cel zawodów

 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania i rozgrywania wyścigów modeli zdalnie sterowanych w skali 1:10 w sezonie 2024 zwanych dalej Gdańska Liga Rallycross.
 2. Zawody mają na celu wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców poszczególnych Rund w sezonie, wyłonienie i nagrodzenie zwycięzcy sezonu 2024, a ponadto popularyzację modelarstwa zdalnie sterowanego.

§2 Termin i miejsce zawodów

 1. Zawody organizowane są według kalendarza opublikowanego na stronach www.facebook.com/GLRXRC i www.glrxrc.pl.

W skład sezonu wchodzi sześć Rund. Każda z Rund rozgrywana jest w ciągu jednego dnia, a data i miejsce danej Rundy zostaną opublikowane każdorazowo. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dat poszczególnych Rund, a nawet ich odwołania o czym poinformuje stosownym komunikatem na wyżej wymienionych stronach.

§3 Uczestnictwo

 1. Zawodnik to osoba, która zgłosiła swój udział w zawodach na stronie www.glrxrc.pl, wypełniając odpowiedni formularz zgłoszenia, akceptując tym samym niniejszy Regulamin.
 2. Do udziału w zawodach zawodnik zgłasza jeden model (podwozie i karoseria). Dopuszcza się tylko naprawę uszkodzonych podzespołów podwozia lub ich wymianę na nowe.
 3. Przebieg zawodów może być rejestrowany przy użyciu urządzeń audio/wideo. Biorąc udział w Rundzie, Zawodnik wyraża zgodę na rejestrowanie, fotografowanie i publikację swojego wizerunku na stronach www.
 4. Wyniki publikowane są na stronach www. Zawierają one dane osobowe (wyłącznie imię i nazwisko) umożliwiające identyfikację zawodnika. Biorąc udział w Rundzie, Zawodnik wyraża zgodę na publikację jego imienia i nazwiska w celu publikowania wyników zawodów. Zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach.

§4 Przebieg zawodów

 1. Na czas trwania zawodów powołani zostają:
  1. Sędzia Główny – odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów, nadzoruje pracę pozostałych sędziów, przyjmuje skargi i wnioski od zawodników, pełni również funkcję dyrektora zawodów.
  2. Sędzia Chronometrażu, który odpowiada za pomiar czasu,
  3. Sędzia Startowy, który nadzoruje procedurę startu oraz finiszu, do swojej dyspozycji posiada flagi informacyjne.
 2. Zawody składają się z czterech etapów rozgrywanych po kolei:
  1. Trening Wolny – trwa 10-15 minut. Zawodnicy mogą przejechać dowolną ilość okrążeń wzdłuż wyznaczonej trasy na torze. Jest to czas na sprawdzenie i ewentualnie dostrojenie modelu.
  2. Biegi Kwalifikacyjne – w każdym Biegu może startować od 3 do 5 zawodników. Biegi odbywają się z pomiarem czasu. Liczba okrążeń toru: 4, chyba że Organizator wskaże inaczej.
  3. Biegi Finałowe – odbywają się z pomiarem czasu. Zwycięzca Biegu niższego przechodzi do Finału wyższego, zajmując ostatnie pole startowe. Każdy Zawodnik musi wystartować w co najmniej trzech Biegach Kwalifikacyjnych, by zostać zakwalifikowanym do Biegów Finałowych. Liczba okrążeń toru: 6, chyba że Organizator wskaże inaczej.
 3. Przejazd modelu odbywa się po wyznaczonej trasie i ustalonej liczbie okrążeń w danym Biegu.
 4. Pojedyncze żółte światło z dodatkowym sygnałem dźwiękowym informuje o konieczności przygotowania się do startu, który nastąpi w przeciągu kilku sekund.
 5. Start następuje na polecenie sędziego chronometrażu – sygnalizacja światłem zielonym na bramce startowej. System pomiaru czasu jest automatyczny. Pomiar czasu zatrzymywany jest automatycznie po przejechaniu modelu przez bramkę mety. Po przekroczeniu linii mety modele zatrzymują się w kolejności jej przekroczenia. Model można zabrać na wyraźne polecenie Sędziego Głównego.
 6. Zawodnik podczas przekraczania linii mety powinien kierować swoim modelem w sposób opanowany i dokładny. Uderzenie w bramkę, przejechanie bokiem lub na dachu może poskutkować niepoprawnym zaliczeniem okrążenia przez system. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za źle naliczony czas okrążenia spowodowany niepoprawnym sposobem jazdy modelu Zawodnika.
 7. Sędzia Główny podczas odprawy, poinformuje Zawodników o umiejscowieniu na trasie Linii Bezpiecznego Startu.  
  1. Po starcie, Zawodnicy zobowiązani są do przejechania odcinka do Linii Bezpiecznego Startu bezkolizyjnie tj. bez wpływu na tor jazdy przeciwników.
  2. W przypadku kolizji lub innego niedozwolonego zachowania do Linii Bezpiecznego Startu, Sędzia Startowy zobowiązany jest do przerwania Biegu i powtórzenia startu.
 8. Joker Lap – pełne okrążenie toru z dodatkowym odcinkiem trasy zmieniającym tor jazdy. Joker Lap przejeżdża się raz na wyścig, chyba że na Zawodnika została nałożona kara podwójnego przejazdu.
 9. Strefy Serwisowe odbywają się tylko w przerwach pomiędzy Biegami Kwalifikacyjnymi oraz przed Biegami Finałowymi. Biegi Finałowe odbywają się bez przerw serwisowych.
 10. Przed każdym z Biegów Zawodnik zobowiązany jest pobrać od Sędziego Chronometrażu transponder/nadajnik służący do pomiaru czasu i okrążeń.
  1. Od momentu otrzymania transpondera od Sędziego Chronometrażu, Zawodnik odpowiada za transponder. W przypadku uszkodzenia i/lub zniszczenia transpondera poza czasem trwania biegu (np. podczas serwisowania modelu, montażu/demontażu transpondera z modelu, w trakcie przygotowań do Biegu) Zawodnik zobowiązuje się do pokrycia kosztów zakupu nowego transpondera.
  2. Przed startem Biegu, zawodnik zobowiązany jest do potwierdzenia poprawności przypisanego do niego numeru identyfikacyjnego transpondera w systemie pomiaru czasu. W przypadku podania błędnego numeru identyfikacyjnego transpondera Sędziemu Chronometrażu, Zawodnik może nie zostać sklasyfikowany z powodu braku możliwości pomiaru czasu przejazdu.
 11. Po zakończonym Biegu, Zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia transpondera Sędziemu Chronometrażu. Istnieje możliwość przekazania transpondera innemu Zawodnikowi, o czym Sędzia Chronometrażu powinien zostać od razu poinformowany.
 12. Serwis modeli dozwolony jest tylko i wyłącznie podczas trwania Strefy Serwisowej.
 13. Zasady serwisowania w trakcie wyścigu:
  1. Przed rozpoczęciem zawodów, Organizator wyznacza miejsce: na Park Zamknięty oraz oznacza w widoczny sposób miejsca Obowiązkowego Serwisowania.
  2. Zawodnik biorący udział w wyścigu po przekroczeniu linii mety niezwłocznie parkuje model w Parku Zamkniętym i udaje się na jedno z miejsc Obowiązkowego Serwisowania według zasady “prawej ręki” w pierwszej kolejności zabezpieczając miejsca po prawej stronie od Podestu Startowego. Zawodnik serwisujący dany wyścig może opuścić swoje miejsce Obowiązkowego Serwisowania i wyjechać modelem z Parku Zamkniętego dopiero po zakończeniu wyścigu.
  3. Z Obowiązkowego Serwisowania zwolniony jest tylko i wyłącznie zawodnik korzystający z tzw. Super Rally (w przypadku awarii uniemożliwiającej ukończenie biegu). Niezastosowanie się do tej zasady skutkować będzie nałożeniem 15 sekundowej kary dodanej do czasu najbliższego wyścigu Zawodnika.
  4. Sędzia Główny nie ma obowiązku przypominać zawodnikom o zajęciu miejsc Obowiązkowego Serwisowania oraz odstawiania modeli do Parku Zamkniętego. Sędzia Główny może skorzystać raz w trakcie zawodów z tzw. upomnienia zawodnika nie stosującego się do powyższego zapisu regulaminu.
  5. Jeżeli start do następnego wyścigu będzie opóźniony, to Sędzia Główny może zwolnić zawodników serwisujących z zajęcia miejsc Obowiązkowego Serwisowania do momentu startu wspomnianego wyścigu.
  6. Organizator może zrezygnować z wyznaczenia Parku Zamkniętego na danej rundzie bez podania przyczyny. O fakcie tym Zawodnicy zostaną powiadomieni na odprawie przed zawodami 

§5 Przepisy techniczne

 1. Model, który został zgłoszony do udziału w zawodach musi spełniać wymagania techniczne:
  1. silnik: dowolny silnik elektryczny klasy 540 lub 360,
  2. zasilanie: dowolny typ akumulatora modelarskiego,
  3. napęd: 4WD lub 2WD,
  4. szerokość: 165 – 200mm,
  5. rozstaw osi: 200 – 267mm,
  6. rozmiar kół: szerokość do 32mm, średnica do 75mm (średnicę opon mierzy się bez kolców). Koła nie mogą wystawać poza obrys karoserii. Opony kół muszą być wykonane z gumy o dowolnej miękkości.
 2. Nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych wspomagających jazdę: systemów kontroli trakcji, żyroskopów itp. Dotyczy wszystkich klas.
 3. Zawodnicy zobowiązani są do umieszczenia na karoserii modelu:
  1. naklejek identyfikacyjnych oraz materiałów marketingowych Organizatora,
  2. numer startowy przypisany do Zawodnika na cały sezon, umieszczony na obu tylnych bocznych szybach – naklejki dostarcza Organizator.

§6 Klasyfikacja

 1. W sezonie 2024 Zawodnicy Startują w jednej klasie.
 2. Klasę tworzą co najmniej 4 modele zgodne z wymaganiami klasy.
 3. W przypadku stawienia się mniejszej, niż wymagana, ilości zawodników w danej klasie podczas Rundy, Organizator zastrzega sobie możliwość zrezygnowania z dekoracji podium.
 4. Klasyfikacja Zawodników w Biegach Kwalifikacyjnych:
  1. Kolejność startowa w Biegach Kwalifikacyjnych ustalana jest na podstawie czasów uzyskanych w poprzednich Biegach w kolejności od najkrótszego do najdłuższego czasu przejazdu Biegu:
   1. Pierwszy Bieg Kwalifikacyjny – wg. klasyfikacji generalnej poprzedniej rundy,
   2. Drugi i każdy kolejny Bieg Kwalifikacyjny – wg. czasów z poprzedniego Biegu Kwalifikacyjnego.
 5. Klasyfikacja Zawodników w Biegach Finałowych:
  1. Pierwszy Finał składa się z zawodników, którzy podczas Biegów kwalifikacyjnych uzyskali najmniejszą liczbę punktów. Zawodnik z największą liczbą punktów w tej grupie startuje z pola nr 1 itd.
  2. Kolejne Finały odbędą się tylko w przypadku, gdy po Biegach Kwalifikacyjnych pozostanie w rywalizacji więcej niż czterech zawodników. Biegi Finałowe odbywają się w kolejności od ostatniego miejsca. Zwycięzca Biegu przechodzi na czwarte pole startowe w kolejnym Biegu Finałowym.
  3. O miejscu zawodnika w klasyfikacji końcowej Rundy decyduje kolejność przejechania linii mety w Biegach Finałowych.
  4. Zawodnik, który nie ukończy Biegu Finałowego (DNF) zostanie umieszczony za wszystkimi zawodnikami sklasyfikowanymi w danym Biegu i otrzyma punkty zgodnie z ustalonymi pozycjami.
 6. Po serii Biegów Kwalifikacyjnych przyznawane zostają punkty. Zdobywa je pierwszych szesnastu zawodników (na podstawie uzyskanych sumarycznych czasów przejazdów ze wszystkich Biegów Kwalifikacyjnych). Punkty przydzielane są po przejechaniu min. 3 Biegów kwalifikacyjnych.

miejsce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

punkty

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 1. Po serii Biegów Finałowych przyznawane zostają punkty. Zdobywa je pierwszych sześciu zawodników.

miejsce

1

2

3

4

5

6

punkty

8

5

4

3

2

1

 1. Dodatkowo po zakończonej rundzie doliczane są 2 punkty dla zawodnika, który ustalił Rekord Toru – uzyskał najlepszy czas podczas 4 okrążeń w dowolnym Biegu Kwalifikacyjnym.
 2. O zajętym miejscu w sezonie 2024 decyduje suma punktów ze wszystkich Rund rozegranych w ramach zawodów.
  1. Zawodnik, który wystartuje we wszystkich Rundach sezonu otrzyma dodatkowych 5 punktów do klasyfikacji końcowej sezonu.
  2. Na koniec sezonu, Zawodnikowi nie zostanie odliczona najsłabsza Runda sezonu.

§7 Nagrody

 1. Klasyfikacja Rundy:
  1. Za miejsca od 1. do 3. Zawodnicy otrzymają stautetki.
 2. Klasyfikacja na koniec sezonu 2024:
  1. Za miejsca od 1. do 3. Zawodnicy otrzymają statuetki.

§8 Zgłoszenia

 1. Zawodnik dokonuje zgłoszenia na zawody za pośrednictwem strony www.glrxrc.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy w zakładce Zapisy.
 2. Aby zapisać się na zawody należy podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail i markę modelu, a także dokonać wpłaty wpisowego + ewentualny wynajem pchełki na stronie: https://zrzutka.pl/278xt3
 3. Jeżeli zawodnik nie posiada swojego transpondera, należy zaznaczyć „Chcę wynająć pchełkę”.
 4. Po kliknięciu „Zapoznałem się z regulaminem” należy kliknąć „Wyślij”
 5. Gdańska Liga Rallycross przechowuje i wykorzystuje ww. dane w celu zorganizowania zawodów i innych działań z tym związanych. Dane kontaktowe są obowiązkowe w przypadku konieczności kontaktu z Zawodnikami w celu poinformowania o zmianach dot. przebiegu, rozpoczęcia i/lub ewentualnego odwołania Rundy. Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać ich do innych niż wymienione w tym dokumencie celów. Rejestrując się na stronie www.glrxrc.pl Zawodnik zgadza się na przetwarzanie podawanych przez niego danych w celach wyżej wymienionych.

§9 Koszty uczestnictwa

 1. Wpłata wpisowego jest wymogiem koniecznym w celu wzięcia udziału w danej Rundzie. Wpisowe pokrywa w całości koszty przygotowania zawodów oraz utrzymania toru.
 2. Sędzia Główny dokonuje przyjęcia wpisowego. Przysługuje mu również prawo do przeprowadzenia Badania Kontrolnego.
 3. Wysokość wpisowego na każdą Rundę wynosi 30,00 PLN – sposób wpłaty odbywa się za pośrednictwem zrzutki: https://zrzutka.pl/278xt3
 4. Wysokość wypożyczenia transpondera na każdą Rundę wynosi 15,00 PLN – sposób wpłaty odbywa się za pośrednictwem zrzutki: https://zrzutka.pl/278xt3

 

 

§10 Kary, upomnienia, odstępstwa

 1. System Super Rally.
  1. Zawodnik może skorzystać z Super Rally, gdy nie stawi się o wyznaczonym czasie na starcie i/lub jego model ulegnie awarii nie pozwalając na ukończenie Biegu.
  2. Skorzystanie z Super Rally nakłada na zawodnika 200% czasu najlepszego zawodnika. Wydanie zgody na przyznanie Super Rally należy do Sędziego Głównego.
  3. Przed kolejnym startem model należy przedstawić Sędziemu Głównemu do kontroli.
  4. Zawodnik może skorzystać z Super Rally maksymalnie dwa razy w trakcie zawodów.
 2. Przedłużenie czasu trwania Strefy Serwisowej.
  1. Gdy model Zawodnika ulegnie poważniejszemu uszkodzeniu i czas naprawy przekracza ustalony czas trwania Strefy Serwisowej, Sędzia Główny może przedłużyć czas trwania Strefy Serwisowej o 5 minut na wyraźną prośbę Zawodnika.
  2. Zawodnik może wnioskować o przedłużenie trwania Strefy Serwisowej jeden raz w czasie trwania Strefy Serwisowej.
  3. Zawodnik, który nie jest w stanie przygotować modelu zdolnego do wzięcia udziału w Biegu w wyznaczonym czasie, zmuszony jest skorzystać z systemu Super Rally, aby nie opóźniać startu Biegu szanując czas pozostałych Zawodników.
 3. Kary czasowe:
  1. Pominięcie Joker Lapa podczas biegu – 45 sekund doliczone do czasu Zawodnika w danym Biegu.
  2. Dwukrotne złamanie zasady bezkolizyjnego startu w jednym Biegu – dwa pełne okrążenia toru wraz z Joker Lapem.
  3. Falstart (przecięcie linii startu przed sygnałem do startu) – dwa pełne okrążenia toru wraz z Joker Lapem.
  4. Wytrącenie innego zawodnika poza tor w trakcie walki 1 na 1 bez udziału innych modeli – 15 sekund doliczone do czasu przejazdu. Kara nie zostanie nałożona jeżeli winowajca odda pozycję poszkodowanemu po powrocie na tor.
  5. Ścięcie zakrętu w przypadku gdy wyszło to na korzyść Zawodnika – 10 sekund doliczone do czasu Zawodnika w danym Biegu.
  6. Unikanie obowiązku serwisowania – Super Rally w najbliższym Biegu.
  7. Nagminne łamanie Regulaminu – dyskwalifikacja.

§11 Pozostałe

 

 1. Udział w zawodach jest całkowicie dobrowolny, a Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Zawodnik zgłaszając się na zawody przyjmuje do wiadomości, iż startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas trwania zawodów.
 3. W szczególnych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany i informacje związane z zawodami będą zamieszczane na stronach internetowych: www.facebook.com/GLRXRC i www.glrxrc.pl.